การวาดภาพ Explorer
ผลลัพธ์ การวาดภาพ Explorer

ตัวอย่าง

ที่มาของภาพ

Muhammad Haikal Sjukri

การวาดภาพ Explorer

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Over the centuries, people have travelled all around the world and now inhabit every corner of our planet. While travelling and discovering different places, explorers would make notes and drawings to document their discoveries and experiences. During the expedition, many discoveries were related to local people and many drawings of them could be found. With this effect from PhotoFunia you can get your picture drawn by an explorer in his diary with a world map in the background. Give it a go and impress your fiends today!