กำแพงอิฐ
ผลลัพธ์ กำแพงอิฐ

ตัวอย่าง

ที่มาของภาพ

กำแพงอิฐ

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Photo effects with posters on a brick wall.

*1.

2.