การกลับมาของดอลลาร์
ผลลัพธ์ การกลับมาของดอลลาร์

ตัวอย่าง

การกลับมาของดอลลาร์

This photo effect is sure to please your friend. It's always nice to see your own picture on a new crispy bill.