ขวาน
ผลลัพธ์ ขวาน

ตัวอย่าง

ที่มาของภาพ

ขวาน

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Place your photo on a big panoramic billboard.