โรงภาพยนตร์ Vue

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Look! Your posters are on the movie theatre in London!

*1.

2.

ฟิล์ม