ป้ายโฆษณา Urban
ผลลัพธ์ ป้ายโฆษณา Urban

ตัวอย่าง

ที่มาของภาพ

ป้ายโฆษณา Urban

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Interesting photo effect - urbanistic billboard.