ปกหลัง

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้

Place a photo on the back cover of the magazine.