เปลญวน

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Place your photo in a glossy magazine.