การก่อสร้างใหม่
ผลลัพธ์ การก่อสร้างใหม่

ตัวอย่าง

ที่มาของภาพ

การก่อสร้างใหม่

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Huge wall poster on the building under reconstruction.