คนงานโดย Billboard
ผลลัพธ์ คนงานโดย Billboard

ตัวอย่าง

ที่มาของภาพ

Tim Gouw

คนงานโดย Billboard

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

In general, most motorists highly dislike roadworks for the traffic gridlocks that they cause during rush hour. However, now imagine driving through such roadworks and next to a worker on the road seeing a huge billboard of yourself, suddenly the busy traffic does not seem that bad. With this effect, you can place a picture of your choice on the billboard for public display next to a worker on the road undergoing roadworks. Give it a go today!