การอ่าน

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

You can use this effect to place several photos on the pages of a magazine.

*1.

2.