ถนนของนิวยอร์ก
ผลลัพธ์ ถนนของนิวยอร์ก

ตัวอย่าง

ที่มาของภาพ

ถนนของนิวยอร์ก

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

They say, only a New Yorker doesn't dream of being in New York. Perhaps also only a New Yorker does not dream of being on an advertising billboard in Big Apple.

*1.

2.