บิลบอร์ดตอนเย็น
ผลลัพธ์ บิลบอร์ดตอนเย็น

ตัวอย่าง

บิลบอร์ดตอนเย็น

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Have your photo displayed on a huge billboard.