ศิลปะป๊อป
ผลลัพธ์ ศิลปะป๊อป

ตัวอย่าง

ศิลปะป๊อป

Create the iconic Pop Art image like the one of Marilyn Monroe by Andy Warhol.

ตะแกรง