เกือบวาดเสร็จแล้ว

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้

Animated effect of pencil drawing. It looks like someone is drawing your portrait in real life.