กระจก

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

The effect will let you to look at the photo under the broken glass frame.