การก่อสร้างใหม่

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Huge wall poster on the building under reconstruction.