ทีวีโบราณ

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้

These old TV sets will definitely need some alignment.