สภาพอากาศ

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้

Add animated rain or snow effect to your photo.