แก้วแตก
ผลลัพธ์ แก้วแตก

ตัวอย่าง

ที่มาของภาพ

แก้วแตก

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Photo effect of shattered glass on a bus stop.

*1.

2.