เอทานอล

ผลลัพธ์นี้ใช้การตรวจจับใบหน้าอัตโนมัติ

Photo prank "Ethanol" in retro black and white style.