บิลบอร์ดเที่ยงคืน
ผลลัพธ์ บิลบอร์ดเที่ยงคืน

ตัวอย่าง

ที่มาของภาพ

บิลบอร์ดเที่ยงคืน

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Choose your photo and it will apear on a billboard.