โลกใหม่
ผลลัพธ์ โลกใหม่

ตัวอย่าง

ที่มาของภาพ

โลกใหม่

What's the big deal with The New World Tower you ask? Of course, it's the billboard of you on it!

ข้อความ