Rotating Billboard
ผลลัพธ์ Rotating Billboard

ตัวอย่าง

ที่มาของภาพ

แบ่งปันผลลัพธ์

Rotating Billboard

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Photo effect for a turning billboard.