โรงละคร Prince of Wales

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Your photo on the billboard by the Prince of Wales Theatre.